High power IGBT module

IGBT
IGBT resources

 
High voltage IGBT, power IGBT, IGBT circuit, IGBT transistor, IGBT circuit, IGBT inverter, IGBT transformer

  
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
IRKT230-12 IRKT230-12IRF IRKT230-12A
IRKT23016 IRKT23016IRF IRKT23016A
IRKT230-16 IRKT230-16IRF IRKT230-16A
IRKT23018 IRKT23018IRF IRKT23018A
IRKT230-18 IRKT230-18IRF IRKT230-18A
IRKT23020 IRKT23020IRF IRKT23020A
IRKT230-20 IRKT230-20IRF IRKT230-20A
IRKT23O12 IRKT23O12IRF IRKT23O12A
IRKT25 12 IRKT25 12IRF IRKT25 12A
IRKT250 04 IRKT250 04IRF IRKT250 04A
IRKT250 08 IRKT250 08IRF IRKT250 08A
IRKT250 12 IRKT250 12IRF IRKT250 12A
IRKT250 14 IRKT250 14IRF IRKT250 14A
IRKT250 16 IRKT250 16IRF IRKT250 16A
IRKT25004 IRKT25004IRF IRKT25004A
IRKT250-04 IRKT250-04IRF IRKT250-04A
IRKT25008 IRKT25008IRF IRKT25008A
IRKT250-08 IRKT250-08IRF IRKT250-08A
IRKT25012 IRKT25012IRF IRKT25012A
IRKT250-12 IRKT250-12IRF IRKT250-12A
IRKT25014 IRKT25014IRF IRKT25014A
IRKT250-14 IRKT250-14IRF IRKT250-14A
IRKT25016 IRKT25016IRF IRKT25016A
IRKT250-16 IRKT250-16IRF IRKT250-16A
IRKT2512 IRKT2512IRF IRKT2512A
IRKT25-12 IRKT25-12IRF IRKT25-12A
IRKT26 04 IRKT26 04IRF IRKT26 04A
IRKT26 08 IRKT26 08IRF IRKT26 08A
IRKT26 12 IRKT26 12IRF IRKT26 12A
IRKT26 12IRKT41 12 IRKT26 12IRKT41 12IRF IRKT26 12IRKT41 12A
IRKT26 12S90 IRKT26 12S90IRF IRKT26 12S90A
IRKT26 16 IRKT26 16IRF IRKT26 16A
IRKT2604 IRKT2604IRF IRKT2604A
IRKT26-04 IRKT26-04IRF IRKT26-04A
IRKT2606 IRKT2606IRF IRKT2606A
IRKT2608 IRKT2608IRF IRKT2608A
IRKT26-08 IRKT26-08IRF IRKT26-08A
IRKT2610 IRKT2610IRF IRKT2610A
IRKT2612 IRKT2612IRF IRKT2612A
IRKT26-12 IRKT26-12IRF IRKT26-12A
IRKT2612A IRKT2612AIRF IRKT2612AA
IRKT2612IRKT4112 IRKT2612IRKT4112IRF IRKT2612IRKT4112A
IRKT26-12IRKT41-12 IRKT26-12IRKT41-12IRF IRKT26-12IRKT41-12A
IRKT2612S90 IRKT2612S90IRF IRKT2612S90A
IRKT26-12S90 IRKT26-12S90IRF IRKT26-12S90A
IRKT2614 IRKT2614IRF IRKT2614A
IRKT2616 IRKT2616IRF IRKT2616A
IRKT26-16 IRKT26-16IRF IRKT26-16A
IRKT2616A IRKT2616AIRF IRKT2616AA
IRKT27 16S90 IRKT27 16S90IRF IRKT27 16S90A
IRKT2716S90 IRKT2716S90IRF IRKT2716S90A
IRKT27-16S90 IRKT27-16S90IRF IRKT27-16S90A
IRKT2D250 IRKT2D250IRF IRKT2D250A
IRKT2D250+ IRKT2D250+IRF IRKT2D250+A
IRKT330 08 IRKT330 08IRF IRKT330 08A
IRKT330 12 IRKT330 12IRF IRKT330 12A
IRKT330 16 IRKT330 16IRF IRKT330 16A
IRKT33008 IRKT33008IRF IRKT33008A
IRKT330-08 IRKT330-08IRF IRKT330-08A
IRKT33012 IRKT33012IRF IRKT33012A
IRKT330-12 IRKT330-12IRF IRKT330-12A
IRKT33016 IRKT33016IRF IRKT33016A
IRKT330-16 IRKT330-16IRF IRKT330-16A
IRKT41 08 IRKT41 08IRF IRKT41 08A
IRKT41 12 IRKT41 12IRF IRKT41 12A
IRKT41 12S90 IRKT41 12S90IRF IRKT41 12S90A
IRKT41 16 IRKT41 16IRF IRKT41 16A
IRKT4104 IRKT4104IRF IRKT4104A
IRKT4106 IRKT4106IRF IRKT4106A
IRKT4108 IRKT4108IRF IRKT4108A
IRKT41-08 IRKT41-08IRF IRKT41-08A
IRKT4110 IRKT4110IRF IRKT4110A
IRKT4112 IRKT4112IRF IRKT4112A
IRKT41-12 IRKT41-12IRF IRKT41-12A
IRKT4112A IRKT4112AIRF IRKT4112AA
IRKT4112S90 IRKT4112S90IRF IRKT4112S90A
IRKT41-12S90 IRKT41-12S90IRF IRKT41-12S90A
IRKT4114 IRKT4114IRF IRKT4114A
IRKT4116 IRKT4116IRF IRKT4116A
IRKT41-16 IRKT41-16IRF IRKT41-16A
IRKT4116A IRKT4116AIRF IRKT4116AA
IRKT430 16 IRKT430 16IRF IRKT430 16A
IRKT430 18 IRKT430 18IRF IRKT430 18A
IRKT430 20 IRKT430 20IRF IRKT430 20A
IRKT43016 IRKT43016IRF IRKT43016A
IRKT430-16 IRKT430-16IRF IRKT430-16A
IRKT43018 IRKT43018IRF IRKT43018A
IRKT430-18 IRKT430-18IRF IRKT430-18A
IRKT43020 IRKT43020IRF IRKT43020A
IRKT430-20 IRKT430-20IRF IRKT430-20A
IRKT50 12 IRKT50 12IRF IRKT50 12A
IRKT500 08 IRKT500 08IRF IRKT500 08A
IRKT500 12 IRKT500 12IRF IRKT500 12A
IRKT500 14 IRKT500 14IRF IRKT500 14A
IRKT500 16 IRKT500 16IRF IRKT500 16A
IRKT50008 IRKT50008IRF IRKT50008A
IRKT500-08 IRKT500-08IRF IRKT500-08A
IRKT50012 IRKT50012IRF IRKT50012A
IRKT500-12 IRKT500-12IRF IRKT500-12A
IRKT50014 IRKT50014IRF IRKT50014A
IRKT500-14 IRKT500-14IRF IRKT500-14A
IRKT50016 IRKT50016IRF IRKT50016A
IRKT500-16 IRKT500-16IRF IRKT500-16A
IRKT5012 IRKT5012IRF IRKT5012A
IRKT50-12 IRKT50-12IRF IRKT50-12A
IRKT56 08 IRKT56 08IRF IRKT56 08A
IRKT56 100 IRKT56 100IRF IRKT56 100A
IRKT56 12 IRKT56 12IRF IRKT56 12A
IRKT56 16 IRKT56 16IRF IRKT56 16A
IRKT56 16A IRKT56 16AIRF IRKT56 16AA
IRKT5604 IRKT5604IRF IRKT5604A
IRKT5606 IRKT5606IRF IRKT5606A
IRKT5608 IRKT5608IRF IRKT5608A
IRKT56-08 IRKT56-08IRF IRKT56-08A
IRKT5610 IRKT5610IRF IRKT5610A
IRKT56100 IRKT56100IRF IRKT56100A
IRKT56-100 IRKT56-100IRF IRKT56-100A
IRKT5610A IRKT5610AIRF IRKT5610AA
IRKT5612 IRKT5612IRF IRKT5612A
IRKT56-12 IRKT56-12IRF IRKT56-12A
IRKT5612A IRKT5612AIRF IRKT5612AA
IRKT5614 IRKT5614IRF IRKT5614A
IRKT5616 IRKT5616IRF IRKT5616A
IRKT56-16 IRKT56-16IRF IRKT56-16A
IRKT5616A IRKT5616AIRF IRKT5616AA
IRKT56-16A IRKT56-16AIRF IRKT56-16AA
IRKT5616S90A IRKT5616S90AIRF IRKT5616S90AA
IRKT71 12 IRKT71 12IRF IRKT71 12A
IRKT71 14 IRKT71 14IRF IRKT71 14A
IRKT71 16 IRKT71 16IRF IRKT71 16A
IRKT7104 IRKT7104IRF IRKT7104A
IRKT7106 IRKT7106IRF IRKT7106A
IRKT7108 IRKT7108IRF IRKT7108A
IRKT7110 IRKT7110IRF IRKT7110A
IRKT7112 IRKT7112IRF IRKT7112A
IRKT71-12 IRKT71-12IRF IRKT71-12A
IRKT7114 IRKT7114IRF IRKT7114A
IRKT71-14 IRKT71-14IRF IRKT71-14A
IRKT7116 IRKT7116IRF IRKT7116A
IRKT71-16 IRKT71-16IRF IRKT71-16A
IRKT72 12 IRKT72 12IRF IRKT72 12A
IRKT7212 IRKT7212IRF IRKT7212A
IRKT72-12 IRKT72-12IRF IRKT72-12A
IRKT91 06 IRKT91 06IRF IRKT91 06A
IRKT91 08 IRKT91 08IRF IRKT91 08A
IRKT91 12 IRKT91 12IRF IRKT91 12A
IRKT91 14 IRKT91 14IRF IRKT91 14A
IRKT91 16 IRKT91 16IRF IRKT91 16A
IRKT91 18 IRKT91 18IRF IRKT91 18A
IRKT9104 IRKT9104IRF IRKT9104A
IRKT9106 IRKT9106IRF IRKT9106A
IRKT91-06 IRKT91-06IRF IRKT91-06A
IRKT9106A IRKT9106AIRF IRKT9106AA
IRKT9108 IRKT9108IRF IRKT9108A
IRKT91-08 IRKT91-08IRF IRKT91-08A
IRKT9110 IRKT9110IRF IRKT9110A
IRKT9112 IRKT9112IRF IRKT9112A
IRKT91-12 IRKT91-12IRF IRKT91-12A
IRKT9112A IRKT9112AIRF IRKT9112AA
IRKT9114 IRKT9114IRF IRKT9114A
IRKT91-14 IRKT91-14IRF IRKT91-14A
IRKT9114A IRKT9114AIRF IRKT9114AA
IRKT9116 IRKT9116IRF IRKT9116A
IRKT91-16 IRKT91-16IRF IRKT91-16A
IRKT9116S90A IRKT9116S90AIRF IRKT9116S90AA
IRKT9118 IRKT9118IRF IRKT9118A
IRKT91-18 IRKT91-18IRF IRKT91-18A
IRKT92 12 IRKT92 12IRF IRKT92 12A
IRKT92 14 IRKT92 14IRF IRKT92 14A
IRKT9210 IRKT9210IRF IRKT9210A
IRKT9212 IRKT9212IRF IRKT9212A
IRKT92-12 IRKT92-12IRF IRKT92-12A
IRKT9214 IRKT9214IRF IRKT9214A
IRKT92-14 IRKT92-14IRF IRKT92-14A
IRKTF102 06HJ IRKTF102 06HJIRF IRKTF102 06HJA
IRKTF102 06HK IRKTF102 06HKIRF IRKTF102 06HKA
IRKTF102 08HJ IRKTF102 08HJIRF IRKTF102 08HJA
IRKTF102 08HK IRKTF102 08HKIRF IRKTF102 08HKA
IRKTF102 12H IRKTF102 12HIRF IRKTF102 12HA
IRKTF102 12HJ IRKTF102 12HJIRF IRKTF102 12HJA
IRKTF102 12HK IRKTF102 12HKIRF IRKTF102 12HKA
IRKTF10206HJ IRKTF10206HJIRF IRKTF10206HJA
IRKTF102-06HJ IRKTF102-06HJIRF IRKTF102-06HJA
IRKTF10206HK IRKTF10206HKIRF IRKTF10206HKA
IRKTF102-06HK IRKTF102-06HKIRF IRKTF102-06HKA
IRKTF10208HJ IRKTF10208HJIRF IRKTF10208HJA
IRKTF102-08HJ IRKTF102-08HJIRF IRKTF102-08HJA
IRKTF10208HK IRKTF10208HKIRF IRKTF10208HKA
IRKTF102-08HK IRKTF102-08HKIRF IRKTF102-08HKA
IRKTF10212H IRKTF10212HIRF IRKTF10212HA
IRKTF102-12H IRKTF102-12HIRF IRKTF102-12HA
IRKTF10212HJ IRKTF10212HJIRF IRKTF10212HJA
IRKTF102-12HJ IRKTF102-12HJIRF IRKTF102-12HJA
IRKTF10212HK IRKTF10212HKIRF IRKTF10212HKA
IRKTF102-12HK IRKTF102-12HKIRF IRKTF102-12HKA
IRKTF112 04HL IRKTF112 04HLIRF IRKTF112 04HLA
IRKTF112 04HN IRKTF112 04HNIRF IRKTF112 04HNA
IRKTF112 08HL IRKTF112 08HLIRF IRKTF112 08HLA
IRKTF112 08HN IRKTF112 08HNIRF IRKTF112 08HNA
IRKTF11204HL IRKTF11204HLIRF IRKTF11204HLA
IRKTF112-04HL IRKTF112-04HLIRF IRKTF112-04HLA
IRKTF11204HN IRKTF11204HNIRF IRKTF11204HNA
IRKTF112-04HN IRKTF112-04HNIRF IRKTF112-04HNA
IRKTF11208HL IRKTF11208HLIRF IRKTF11208HLA
IRKTF112-08HL IRKTF112-08HLIRF IRKTF112-08HLA
IRKTF11208HN IRKTF11208HNIRF IRKTF11208HNA
IRKTF112-08HN IRKTF112-08HNIRF IRKTF112-08HNA
IRKTF132 04HL IRKTF132 04HLIRF IRKTF132 04HLA
IRKTF132 08HL IRKTF132 08HLIRF IRKTF132 08HLA
IRKTF13204HL IRKTF13204HLIRF IRKTF13204HLA
IRKTF132-04HL IRKTF132-04HLIRF IRKTF132-04HLA
IRKTF13208HL IRKTF13208HLIRF IRKTF13208HLA
IRKTF132-08HL IRKTF132-08HLIRF IRKTF132-08HLA
IRKTF152 04FL IRKTF152 04FLIRF IRKTF152 04FLA
IRKTF152 08FL IRKTF152 08FLIRF IRKTF152 08FLA
IRKTF15204FL IRKTF15204FLIRF IRKTF15204FLA
IRKTF152-04FL IRKTF152-04FLIRF IRKTF152-04FLA
IRKTF15208FL IRKTF15208FLIRF IRKTF15208FLA
IRKTF152-08FL IRKTF152-08FLIRF IRKTF152-08FLA
IRKTF180 04HJ IRKTF180 04HJIRF IRKTF180 04HJA
IRKTF180 04HK IRKTF180 04HKIRF IRKTF180 04HKA
IRKTF180 08HJ IRKTF180 08HJIRF IRKTF180 08HJA
IRKTF180 08HK IRKTF180 08HKIRF IRKTF180 08HKA
IRKTF180 12HJ IRKTF180 12HJIRF IRKTF180 12HJA
IRKTF180 12HK IRKTF180 12HKIRF IRKTF180 12HKA
IRKTF18004HJ IRKTF18004HJIRF IRKTF18004HJA
IRKTF180-04HJ IRKTF180-04HJIRF IRKTF180-04HJA
IRKTF18004HK IRKTF18004HKIRF IRKTF18004HKA
IRKTF180-04HK IRKTF180-04HKIRF IRKTF180-04HKA
IRKTF18008HJ IRKTF18008HJIRF IRKTF18008HJA
IRKTF180-08HJ IRKTF180-08HJIRF IRKTF180-08HJA
IRKTF18008HK IRKTF18008HKIRF IRKTF18008HKA
IRKTF180-08HK IRKTF180-08HKIRF IRKTF180-08HKA
IRKTF18012HJ IRKTF18012HJIRF IRKTF18012HJA
IRKTF180-12HJ IRKTF180-12HJIRF IRKTF180-12HJA
IRKTF18012HK IRKTF18012HKIRF IRKTF18012HKA
IRKTF180-12HK IRKTF180-12HKIRF IRKTF180-12HKA
IRKTF200 04HJ IRKTF200 04HJIRF IRKTF200 04HJA
IRKTF200 04HK IRKTF200 04HKIRF IRKTF200 04HKA
IRKTF200 08HJ IRKTF200 08HJIRF IRKTF200 08HJA
IRKTF200 08HK IRKTF200 08HKIRF IRKTF200 08HKA
IRKTF200 12HJ IRKTF200 12HJIRF IRKTF200 12HJA
IRKTF200 12HK IRKTF200 12HKIRF IRKTF200 12HKA
IRKTF20004HJ IRKTF20004HJIRF IRKTF20004HJA
IRKTF200-04HJ IRKTF200-04HJIRF IRKTF200-04HJA
IRKTF20004HK IRKTF20004HKIRF IRKTF20004HKA
IRKTF200-04HK IRKTF200-04HKIRF IRKTF200-04HKA
IRKTF20008HJ IRKTF20008HJIRF IRKTF20008HJA
IRKTF200-08HJ IRKTF200-08HJIRF IRKTF200-08HJA
IRKTF20008HK IRKTF20008HKIRF IRKTF20008HKA
IRKTF200-08HK IRKTF200-08HKIRF IRKTF200-08HKA
IRKTF20012HJ IRKTF20012HJIRF IRKTF20012HJA
IRKTF200-12HJ IRKTF200-12HJIRF IRKTF200-12HJA
IRKTF20012HK IRKTF20012HKIRF IRKTF20012HKA
IRKTF200-12HK IRKTF200-12HKIRF IRKTF200-12HKA
IRKTF72 06HJ IRKTF72 06HJIRF IRKTF72 06HJA
IRKTF72 06HK IRKTF72 06HKIRF IRKTF72 06HKA
IRKTF72 08HJ IRKTF72 08HJIRF IRKTF72 08HJA
IRKTF72 08HK IRKTF72 08HKIRF IRKTF72 08HKA
IRKTF72 12HJ IRKTF72 12HJIRF IRKTF72 12HJA
IRKTF72 12HK IRKTF72 12HKIRF IRKTF72 12HKA
IRKTF7206HJ IRKTF7206HJIRF IRKTF7206HJA
IRKTF72-06HJ IRKTF72-06HJIRF IRKTF72-06HJA
IRKTF7206HK IRKTF7206HKIRF IRKTF7206HKA
IRKTF72-06HK IRKTF72-06HKIRF IRKTF72-06HKA
IRKTF7208HJ IRKTF7208HJIRF IRKTF7208HJA
IRKTF72-08HJ IRKTF72-08HJIRF IRKTF72-08HJA
IRKTF7208HK IRKTF7208HKIRF IRKTF7208HKA
IRKTF72-08HK IRKTF72-08HKIRF IRKTF72-08HKA
IRKTF7212HJ IRKTF7212HJIRF IRKTF7212HJA
IRKTF72-12HJ IRKTF72-12HJIRF IRKTF72-12HJA
IRKTF7212HK IRKTF7212HKIRF IRKTF7212HKA
IRKTF72-12HK IRKTF72-12HKIRF IRKTF72-12HKA
IRKTF82 04HL IRKTF82 04HLIRF IRKTF82 04HLA
IRKTF82 04HN IRKTF82 04HNIRF IRKTF82 04HNA
IRKTF82 08HL IRKTF82 08HLIRF IRKTF82 08HLA
IRKTF82 08HN IRKTF82 08HNIRF IRKTF82 08HNA
IRKTF8204HL IRKTF8204HLIRF IRKTF8204HLA
IRKTF82-04HL IRKTF82-04HLIRF IRKTF82-04HLA
IRKTF8204HN IRKTF8204HNIRF IRKTF8204HNA
IRKTF82-04HN IRKTF82-04HNIRF IRKTF82-04HNA
IRKTF8208HL IRKTF8208HLIRF IRKTF8208HLA
IRKTF82-08HL IRKTF82-08HLIRF IRKTF82-08HLA
IRKTF8208HN IRKTF8208HNIRF IRKTF8208HNA
IRKTF82-08HN IRKTF82-08HNIRF IRKTF82-08HNA
IRKU10504 IRKU10504IRF IRKU10504A
IRKU10506 IRKU10506IRF IRKU10506A
IRKU10508 IRKU10508IRF IRKU10508A
IRKU10510 IRKU10510IRF IRKU10510A
IRKU10512 IRKU10512IRF IRKU10512A
IRKU10514 IRKU10514IRF IRKU10514A
IRKU10516 IRKU10516IRF IRKU10516A
IRKU170 04 IRKU170 04IRF IRKU170 04A
IRKU170 06 IRKU170 06IRF IRKU170 06A
IRKU170 08 IRKU170 08IRF IRKU170 08A
IRKU170 10 IRKU170 10IRF IRKU170 10A
IRKU170 12 IRKU170 12IRF IRKU170 12A
IRKU170 14 IRKU170 14IRF IRKU170 14A
IRKU170 16 IRKU170 16IRF IRKU170 16A
IRKU17004 IRKU17004IRF IRKU17004A
IRKU170-04 IRKU170-04IRF IRKU170-04A
IRKU17006 IRKU17006IRF IRKU17006A
IRKU170-06 IRKU170-06IRF IRKU170-06A
IRKU17008 IRKU17008IRF IRKU17008A
IRKU170-08 IRKU170-08IRF IRKU170-08A
IRKU17010 IRKU17010IRF IRKU17010A
IRKU170-10 IRKU170-10IRF IRKU170-10A
IRKU17012 IRKU17012IRF IRKU17012A
IRKU170-12 IRKU170-12IRF IRKU170-12A
IRKU17014 IRKU17014IRF IRKU17014A
IRKU170-14 IRKU170-14IRF IRKU170-14A
IRKU17016 IRKU17016IRF IRKU17016A
IRKU170-16 IRKU170-16IRF IRKU170-16A
IRKU230 04 IRKU230 04IRF IRKU230 04A
IRKU230 06 IRKU230 06IRF IRKU230 06A
IRKU230 08 IRKU230 08IRF IRKU230 08A
IRKU230 10 IRKU230 10IRF IRKU230 10A
IRKU230 12 IRKU230 12IRF IRKU230 12A
IRKU230 14 IRKU230 14IRF IRKU230 14A
IRKU230 16 IRKU230 16IRF IRKU230 16A

                                                                                          
     
Home | Products | Line Card | Quote Request | Company Info | Site Map 
irf1 | irf2 | irf3 | irf4 irf5 | irf6 irf7 | irf8 irf9 | irf10  | irf11 | irf12 | irf13 | irf14 | irf15 | irf16 | irf17 | irf18 | irf19 | irf20 irf21 | irf22 | irf23 | irf24
561-226-8500 email: contact@electromechanicalparts.com
Copyright 2005 www.electromechanicalparts.com